THE LION AND THE MOUSE – FOCUS ON HELP

एके काळी, घनदाट जंगलाच्या मध्यभागी, एक बलाढ्य सिंह राहत होता जो त्याच्या सामर्थ्यासाठी आणि क्रूरपणासाठी दूरदूरपर्यंत ओळखला जात होता. एके दिवशी, सिंह जंगलात फिरत असताना, त्याला जमिनीवर एक लहान उंदीर फिरताना दिसला. झपाट्याने, सिंहाने त्या चिमुकल्या प्राण्याला आपल्या शक्तिशाली पंजेत पकडले.